ข้อมูลสาธารณะคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Welcome to

ข้อมูลสาธารณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

Open Data Integrity and Transparency Assessment of
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.


Welcome to

ข้อมูลสาธารณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

Open Data Integrity and Transparency Assessment of
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.


Welcome to

ข้อมูลสาธารณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

Open Data Integrity and Transparency Assessment of
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.


Welcome to

ข้อมูลสาธารณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

Open Data Integrity and Transparency Assessment of
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.


ข้อมูลสาธารณะคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2567

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O12 - O15)
012-แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
013-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
014-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
015-การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O16 - O18)
016-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
017-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
018-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ