ข้อมูลสาธารณะคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Welcome to

ข้อมูลสาธารณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

Open Data Integrity and Transparency Assessment of
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.


Welcome to

ข้อมูลสาธารณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

Open Data Integrity and Transparency Assessment of
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.


Welcome to

ข้อมูลสาธารณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

Open Data Integrity and Transparency Assessment of
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.


Welcome to

ข้อมูลสาธารณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

Open Data Integrity and Transparency Assessment of
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.


ข้อมูลสาธารณะคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2566

การให้บริการ (O15 - O18)
015-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
016-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
018-e–Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O19 - O22)
019-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
020-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
022-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O27 - O30)
027-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
028-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
029-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม (O39 - O41)
039-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
040-การขับเคลื่อนจริยธรรม
041-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน