ข้อมูลสาธารณะคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ 3

      วันที่ 23 เมษายน 2567  ผศ.ทพ.ดร. นฤมนัส คอวนิช คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ผลักดันนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร การถ่ายทอดแนวปฏิบัติ Do & Don't เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมให้กับผู้บริหารคณะฯ และบุคลากร ตลอดจนขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมในทีมผู้บริหาร ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2567 ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ อาคาร 7 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


Attachments

    !! Not Attachments